Reklamačný poriadok

Úvod Užitočné informácie Reklamačný poriadok

1. Všeobecné ustanovenia

 

Tento Reklamačný poriadok je neoddeliteľnou súčasťou Všeobecných obchodných podmienok (ďalej len „VOP“) spoločnosti MARTEC, s.r.o.,  IČO  35908921, so sídlom Na Križovatkách 33, 821 04 Bratislava, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., Oddiel Sro, vložka č. 33954/B (ďalej len „Predávajúci“) a opisuje postup pri prijímaní a vybavovaní reklamácií na tovar zakúpený v internetovom obchode WURMEE.

 

Kupujúcim je spotrebiteľ alebo fyzická/právnická osoba – podnikateľ, ktorý s predávajúcim uzavrel zmluvu o kúpe tovaru (ďalej len „Kupujúci“). Kupujúci potvrdzuje odoslaním elektronickej objednávky Predávajúcemu, že sa oboznámil s Reklamačným poriadkom a VOP Predávajúceho a bezvýhradne s nimi súhlasí. Okamihom odoslania elektronickej objednávky Predávajúcemu sa Reklamačný poriadok a VOP stávajú pre Kupujúceho záväznými.

 

Definície pojmov obsiahnuté v tomto Reklamačnom poriadku majú prednosť pred definíciami vo VOP. Pokiaľ tento Reklamačný poriadok pojem nedefinuje, chápe sa vo význame, v akom je definovaný vo VOP. Ak nie je definovaný ani tam, chápe sa vo význame, v akom ho užívajú platné a účinné právne predpisy a to najmä zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

 

2. Záručná doba a záručné podmienky

 

Záručná doba 24 mesiacov začína plynúť dňom prevzatia tovaru Kupujúcim a vzťahuje sa na výrobné a materiálové chyby. Počas tohto obdobia by si výrobok mal zachovať svoje kvalitatívne, úžitkové a estetické parametre. Chyba tovaru a nároky vyplývajúce z chyby tovaru musia byť uplatnené do konca záručnej doby. Uplynutím záručnej doby zaniká právo na uplatnenie reklamácie.

 

Za chybu tovaru nemožno považovať zmenu vlastnosti tovaru, ktorá vznikla v priebehu záručnej doby v dôsledku opotrebenia pri bežnom používaní, nesprávneho používania, nedostatočného, alebo nevhodného ošetrovania, v dôsledku prirodzených zmien materiálov z ktorých je tovar vyrobený, v dôsledku akéhokoľvek poškodenia Kupujúcim či treťou osobou alebo iného nesprávneho zásahu.

 

Ku každému tovaru zakúpenému u Predávajúceho je pri jeho dodaní Kupujúcemu priložená faktúra (doklad o kúpe tovaru), ktorá slúži zároveň ako záručný doklad.

 

3. Kontrola tovaru pri prevzatí

 

Pri prevzatí tovaru je Kupujúci povinný skontrolovať, či obal, v ktorom je tovar zabalený, nie je poškodený. V prípade jeho poškodenia je nutné na mieste dodania tovaru spísať s prepravcom - kuriérskou službou protokol o zistených vadách spôsobených počas prepravy. Ak Kupujúci tovar prevezme aj napriek evidentnému poškodeniu obalu, Predávajúci neuzná prípadné neskoršie reklamácie z tohto dôvodu.

 

Kupujúci je povinný dodaný tovar prehliadnuť bez zbytočného odkladu po jeho prevzatí. Ak Kupujúci zistí, že tovar je neúplný alebo akokoľvek poškodený prepravou, ktoré sa neprejavuje vonkajším poškodením obalu, je povinný reklamáciu bezodkladne, najneskôr však do dvoch dní od prevzatia zásielky, uplatniť u Predávajúceho. Inak sa dodávka považuje za úplnú a bez vád a reklamácie z tohto titulu nebudú akceptované.

 

Kupujúci je povinný Predávajúcemu reklamovať vady tovaru zakúpeného na www.wurmee.com k bez zbytočného odkladu podľa podmienok uvedených v príslušných ustanoveniach zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení.

 

4. Postup pri vybavovaní reklamácie

 

Reklamovať je možné len tovar zakúpený a zaplatený u  Predávajúceho. Reklamácie sú riešené prostredníctvom pošty. Kupujúci je povinný reklamovaný tovar poslať doporučene spolu s vyplneným REKLAMAČNÝM FORMULÁROM (ďalej len „Formulár") na adresu sídla Predávajúceho. Predávajúci si vyhradzuje právo neprebrať tovar zaslaný Kupujúcim na dobierku.

 

Kupujúci má v závislosti na povahe chyby pri uplatnení zákonnej záruky tieto práva:

 

a) ak ide o chybu odstrániteľnú, právo na bezplatné, riadne a včasné odstránenie chyby
b) ak ide o chybu neodstrániteľnú brániacu riadnemu užívaniu tovaru, právo na výmenu chybného tovaru alebo odstúpenia od kúpnej zmluvy, rovnaké práva spotrebiteľovi patria, ak ide síce o odstrániteľné chyby, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie chyby po oprave alebo pre väčší počet chýb vec riadne užívať. Za opätovné vyskytnutie chyby sa považuje najmä, ak rovnaká chyba brániaca riadnemu užívaniu, ktorá bola v záručnej dobe už najmenej dvakrát odstraňovaná, sa vyskytne znovu. Väčším počtom chýb sa rozumie, ak má vec súčasne aspoň tri chyby brániace jej riadnemu užívaniu,
c) ak ide o iné chyby neodstrániteľné a  spotrebiteľ nepožaduje výmenu veci, má právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy

 

Predávajúci vybaví reklamáciu tovaru ihneď, v zložitejších prípadoch do 30 dní od začiatku reklamačného konania. Predávajúci oznámi výsledok vybavenia reklamácie kupujúcemu v zákonnej lehote a to písomne (emailom, poštou).

 

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE:

 

Zásielku obsahujúcu reklamovaný tovar viditeľne označte REKLAMÁCIA.

 

Faktúra je Vašim dokladom o kúpe tovaru. Bez faktúry nie je možné tovar vymeniť alebo vrátiť.

 

Pri  vrátení tovaru musí byť tovar nepoužívaný, nepoškodený, zabalený v pôvodnom obale s originálnymi visačkami a nepoškodenými etiketami.

 

Pri výmene viacdielnej súpravy, tzn. viac kusov tovaru v jednom balení za jednu cenu (napr. plavky) je bezpodmienečne nutné zaslať vždy celú súpravu.

 

 

5. Záverečné ustanovenia

 

Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť dňom jeho zverejnenia na www.wurmee.com a Predávájúci si vyhradzuje právo ho kedykoľvek doplniť, zmeniť alebo aktualizovať.

ZÁKAZNÍCKE CENTRUM
pon - pia: 09:00 - 16:00 info@wurmee.com + 421 949 600 902 VÚB eCard
Copyright 2014 - 2019 © wurmee.com