Všeobecné obchodné podmienky

Úvod Užitočné informácie Všeobecné obchodné podmienky


I.

Základné ustanovenia a vymedzenia pojmov

II.

Objednávka a kúpna zmluva

III.

Odstúpenie od zmluvy

IV.

Ceny

V.

Dodacie podmienky

VI.

Platobné podmienky

VII.

Záručné podmienky

VIII.

Ochrana súkromia

IX.

Záverečné ustanoveniaI. Základné ustanovenia a vymedzenie pojmov

 

a)

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej aj VOP) upravujú vzťahy medzi zmluvnými stranami kúpnej zmluvy,  na jednej strane spoločnosťou MARTEC, s.r.o.,  IČO  35908921, so sídlom Na Križovatkách 33, 821 04 Bratislava, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., vložka č. 33954/B ako predávajúcim (ďalej len Predávajúci) a na druhej strane kupujúcim, ktorý môže byť aj spotrebiteľom (ďalej len Kupujúci). Tieto VOP sa vzťahujú na obchody uzavreté prostredníctvom internetového obchodu WurMee.com, ktorého prevádzkovateľom je Predávajúci. Ďalšie informácie o Predávajúcom sú uvedené na internetovej stránke www.wurmee.com v sekcii O nás / Kontaktné údaje.

b)

Kupujúcim je spotrebiteľ alebo podnikateľ.

 

Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti. Právne vzťahy predávajúceho so spotrebiteľom výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č 40/1964 Zb., Občianskym zákonníkom, v znení neskorších predpisov ako aj súvisiacimi osobitnými predpismi.

 

Podnikateľom sa rozumie:

- osoba zapísaná v obchodnom registri,

- osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,

- osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov,

- osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.

c)

Právne vzťahy Predávajúceho s Kupujúcim, ktorým je podnikateľ, výslovne neupravené týmito VOP ani zmluvou medzi Predávajúcim a Kupujúcim sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, ako aj súvisiacimi predpismi. V prípade akýchkoľvek rozdielov medzi VOP a individuálnou zmluvou, má prednosť text zmluvy.

d)

Kupujúci podaním objednávky potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito VOP, ktorých neoddeliteľnú súčasť tvorí reklamačný poriadok a informácie o doprave a platbe a že s nimi súhlasí, a to v znení platnom a účinnom v momente odoslania objednávky. Kópiu VOP dostane Kupujúci ako prílohu potvrdenia objednávky na zadanú emailovú adresu.

e)

Kupujúci si je vedomý, že mu kúpou produktov, ktoré sú v obchodnej ponuke Predávajúceho, nevznikajú žiadne práva na používanie registrovaných značiek, obchodných názvov, firemných lôg či patentov Predávajúceho alebo ďalších firiem, ak nie je v konkrétnom prípade osobitnou zmluvou dohodnuté inak. Kupujúcim je každá v obchode zaregistrovaná osoba, ktorá odoslala po vlastnej autorizácii elektronickú objednávku spracovanú systémom obchodu. Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o Kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky internetového obchodu a cenu tohto tovaru, spracovaný systémom obchodu. Tieto VOP bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti Predávajúceho a Kupujúceho a vo svojom aktuálnom znení tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy.

f)

Tovarom sa na účely VOP rozumejú produkty alebo služby, ktoré sa nachádzajú v ponuke internetového obchodu Predávajúceho.

 

II. Objednávka a kúpna zmluva

 

Bližšie informácie o nájdete v samostatnej sekcii – Všetko o nákupe.

 

a)

Objednávať je možné výlučne elektronicky prostredníctvom internetového obchodu WurMee.com.

b)

Odoslaním objednávky sa Kupujúci zaväzuje prevziať objednaný tovar a zaplatiť za tovar dohodnutú cenu. Kupujúci berie na vedomie, že odoslanie objednávky Predávajúcemu sa kvalifikuje ako návrh na uzavretie kúpnej zmluvy, pričom záväznou súčasťou kúpnej zmluvy sú aj tieto VOP.

c)

Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých registračných formulárov. Za podstatné náležitosti elektronickej objednávky sa považujú:

-

Identifikácia Kupujúceho, t.j. obchodné meno alebo meno a priezvisko, sídlo/bydlisko, IČO, DIČ, kontakt (telefónne číslo a e-mailová adresa)

-

Kód objednávaného tovaru alebo tiež jeho popis;

-

Množstvo objednávaného tovaru;

-

Adresa miesta dodania tovaru (ak nebude tento údaj uvedený, má sa za to, že tovar má byť dodaný na adresu sídla/bydliska Kupujúceho);

-

Meno a priezvisko osoby oprávnenej k prevzatiu dodávaného tovaru (ak nebude tento údaj uvedený, má sa za to, že k prevzatiu dodávaného tovaru je oprávnený Kupujúci, prípadne akýkoľvek jeho zamestnanec).

d)

Prijatú objednávku potvrdí Predávajúci počas pracovných dní do 24 hodín e-mailom, alebo telefonicky a zároveň oznámi Kupujúcemu dostupnosť a termín dodania tovaru. Potvrdením objednávky Predávajúci akceptuje návrh Kupujúceho na uzatvorenie kúpnej zmluvy. Všetky potvrdené objednávky sú pre obe strany záväzné.

e)

V prípade, že Kupujúci nezaplatí a/alebo neprevezme predmet kúpy, poruší tým svoje zmluvné povinnosti, na základe čoho sa zaväzuje uhradiť Predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 10 % z kúpnej ceny, nie však menej ako 8,- EUR. Zaplatením zmluvnej pokuty sa Kupujúci nezbavuje povinnosti zaplatiť kúpnu cenu v plnej výške a nie je tým dotknuté a obmedzené právo Predávajúceho na náhradu vzniknutej škody.

f)

Kupujúci má právo stornovať objednávku bez poplatku, a to iba do vtedy, keď má objednávka stav „PRIJATÁ“. Stav spracovania si môže Kupujúci kedykoľvek skontrolovať na www.wurmee.com v časti "Moje menu/Moje objednávky“. Objednávku je možné stornovať telefonicky alebo písomnou formou. Právne účinky stornovania objednávky nastávajú doručením oznámenia Predávajúceho Kupujúcemu e-mailom alebo poštou o akceptovaní stornovania objednávky. V prípade, že už bola suma za objednaný tovar uhradená, Predávajúci zašle peniaze späť na bankový účet Kupujúceho najneskôr do 14 pracovných dní. Peniaze môžu byť vrátené len na účet vedený v € v ktorejkoľvek banke v Slovenskej republike.

g)

Vzťahy a prípadné spory, ktoré vzniknú na základe zmluvy, budú riešené výlučne podľa platného práva Slovenskej republiky a budú riešené súdmi Slovenskej republiky. Zmluva je uzatváraná v slovenskom jazyku.

 

III. Odstúpenie od zmluvy


a)

V zmysle ustanovenia § 7 ods. 1 a) zákona O ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (zákon č. 102/2014 Z. z.) má Kupujúci právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby. Odstúpenie od zmluvy musí byť vykonané nevyhnutne v uvedenej lehote a to doručením vyplneného formuláru o odstúpení od zmluvy a všetkých poskytnutých dokladov k tovaru, ktoré boli dodané na základe zmluvy, ktorej sa odstúpenie dotýka. Náklady na vrátenie tovaru znáša sám spotrebiteľ.

b)

Odstúpenie od zmluvy nemôže byť uskutočnené elektronickou formou komunikácie. Odstúpenie a tovar zasielajte na adresu sídla Predávajúceho: MARTEC, s.r.o., Na Križovatkách 33, 821 04 Bratislava. Tovar by mal Kupujúci spotrebiteľ vrátiť úplný, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý, pokiaľ možno vrátane originálneho obalu, v stave a hodnote, v akom tovar prevzal. V prípade, že bude vrátený tovar nekompletný či poškodený, môže Predávajúci vrátenú kúpnu cenu znížiť o tomu odpovedajúcu čiastku (v súlade s § 458 ods. 1 Občianskeho zákonníka).

c)

Kupujúci berie na vedomie skutočnosť, že ak sú s tovarom poskytované darčeky,  je darovacia zmluva medzi Predávajúcim a Kupujúcim uzatvorená s podmienkou, že ak dôjde k využitiu práva spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy, darovacia zmluva stráca účinnosť a Kupujúci je povinný spolu s vráteným tovarom vrátiť i s ním súvisiace poskytnuté darčeky. V prípade, že tieto nebudú vrátené späť, budú tieto hodnoty chápané ako bezdôvodné obohatenie Kupujúceho.

d)

Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru vznikne Kupujúcemu nárok na vrátenie zaplatených finančných čiastok spojených s vráteným tovarom, ktoré budú vrátené Kupujúcemu najneskôr do 14 dní od odstúpenia od zmluvy bezhotovostným prevodom na účet zadaný spotrebiteľom. Na tento účel sa spotrebiteľ zaväzuje v prípade odstúpenia od zmluvy poskytnúť predávajúcemu číslo účtu na ktorý požaduje vrátiť kúpnu cenu.

e)

Predávajúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy, ak objednaný tovar nie je možné dodať v lehote alebo v cene určenej týmito podmienkami a nedohodne sa s Kupujúcim na náhradnom plnení, alebo ak si kupujúci nesplní povinnosti spojené s realizáciou objednávky alebo kúpy.

 

IV. Ceny

 

a)

Všetky ceny sú zmluvné. V e-shope sú vždy aktuálne a platné ceny. Ceny sú konečné v EUR, vrátane DPH , príp. všetkých ďalších daní a poplatkov, ktoré musí spotrebiteľ pre získanie tovaru zaplatiť; to sa netýka poplatkov za dopravné, dobierku a pod. Akciové ceny platia do vypredania zásob pri uvedení počtu kusov akciového tovaru alebo po dobu časovo určenú.

 

V. Dodacie podmienky

 

a)

Tovar objednaný  z internetového obchodu WurMee.com expedujeme  v čo najkratšom termíne. Objednávky spracujeme a odošleme spravidla do 72  hodín, pri zadaní spôsobu platby prevodom na účet Vám tovar odošleme na nasledujúci pracovný deň po prijatí platby na náš účet. Kuriér zásielku doručí do 1-2 pracovných dní od odoslania objednávky (kuriér tovar doručuje len v pracovné dni).

b)

Kupujúci berie na vedomie, že pri plnení záväzkov Predávajúceho majú uvádzané termíny dodávok orientačný charakter. Kupujúci súhlasí s predĺžením dodacej lehoty v prípade, ak si to dodávateľ objednaného tovaru Predávajúcemu alebo iné okolnosti vyžiadajú. V prípade, že Predávajúci nie je schopný dodať kupujúcemu všetok objednaný tovar v dohodnutom termíne, upovedomí Predávajúci o tejto skutočnosti v čo najkratšom čase Kupujúceho a oznámi mu predpokladaný termín dodania objednaného tovaru, alebo mu navrhne dodanie alternatívneho tovaru.

c)

Miestom plnenia zmluvy sa rozumie bydlisko, sídlo, alebo miesto podnikania Kupujúceho uvedené v registračnom formulári, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. Predávajúci dodá tovar s využitím služieb tretích subjektov (Slovenská pošta, kuriérska služba DPD) alebo osobným vyzdvihnutím tovaru. V prípade, ak si Kupujúci určil osobný odber tovaru, považuje sa za miesto plnenia sídlo Predávajúceho. Pri osobnom odbere môže tovar prevziať iba Kupujúci. Táto osoba sa musí dostatočne identifikovať a preukázať platným občianskym preukazom alebo platným cestovným pasom. Dodanie tovaru je uskutočnené jeho odovzdaním Kupujúcemu alebo odovzdaním tovaru na prepravu prvému prepravcovi.

d)

Vlastnícke právo na tovar prechádza na Kupujúceho dodaním tovaru s podmienkou zaplatenia kúpnej sumy v plnej výške. Do doby prechodu vlastníckych práv z Predávajúceho na Kupujúceho, ktorý má výrobky a služby v držbe má Kupujúci všetky povinnosti uschovateľa veci a je povinný výrobky a služby na vlastné náklady bezpečne uschovať a označiť ich tak, aby boli za každých okolností identifikovateľné ako tovar Predávajúceho.

e)

Kupujúci je povinný, aby bezprostredne pri dodaní prekontroloval spolu s dopravcom stav zásielky (počet balíkov, neporušenosť balenia krabice, poškodenie krabice) podľa priloženého prepravného listu. Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie zásielky, ktorá nie je v zhode s kúpnou zmluvou tým, že zásielka je napr. neúplná alebo poškodená. Pokiaľ neúplnú alebo poškodenú zásielku Kupujúci od prepravcu prevezme, je nevyhnutné poškodenie okamžite oznámiť na adresu info@wurmee.com, spísať s dopravcom škodový protokol a tento bez zbytočného odkladu zaslať e-mailom, alebo poštou Predávajúcemu. Dodatočné reklamácie neúplnosti alebo vonkajšieho poškodenia zásielky nezbavuje Kupujúceho práva vec reklamovať, dávajú však predávajúcemu možnosť preukázať, že sa nejedná o rozpor s kúpnou zmluvou.

f)

Prepravné náklady a náklady pri niektorých formách úhrady za tovar nie sú zahrnuté v cene tovaru. Ich cena sa účtuje podľa platného cenníka uvedeného na internetovej stránke www.wurmee.com v deň objednávky. Objednávky, v prípade, že tovar je na sklade, sa realizujú okamžite

g)

Predávajúci je oprávnený požadovať splnenie záväzkov, najmä uhradenie ceny za tovar, a to bez ohľadu na to, že vlastníctvo k tovaru a službám ešte neprešlo na kupujúceho. Nebezpečenstvo škody na výrobkoch prechádza na kupujúceho momentom prevzatia tovaru kupujúcim.

h)

Kupujúci súhlasí s tým, že mu faktúra - daňový doklad bude zaslaná prostredníctvom elektronickej pošty. Faktúra bude odoslaná na emailovú adresu, ktorú kupujúci uviedol vo svojej registrácii. V prípade, že kupujúci požiada o faktúru v listovej podobe, bude mu takáto faktúra odoslaná.

 

VI. Platobné podmienky

 

Bližšie informácie o platobných podmienkach nájdete v samostatnej sekcii.

 

a)

Predávajúci akceptuje nasledujúce formy platieb:

- platba vopred bankovým prevodom,

- platba cez platobnú bránu PayPal

- platba v hotovosti na dobierku pri doručení tovaru (hotovosť preberá od zákazníka prepravca)

b)

Tovar zostáva do úplného zaplatenia a prevzatia majetkom Predávajúceho, avšak nebezpečenstvo škody na veci prechádza prevzatím tovaru Kupujúcim.

c)

Ak nedôjde pri relevantných spôsoboch platby k úhrade kúpnej ceny do 5 kalendárnych dní, má Predávajúci právo, po predošlom upozornení Kupujúceho, odstúpiť od kúpnej zmluvy.

 

VII. Záručné podmienky

 

a)

Záručné podmienky na tovar sa riadia Reklamačným poriadkom predávajúceho a platnými právnymi predpismi SR. Ako záručný list slúži doklad o kúpe tovaru - faktúra.

 

VIII. Ochrana súkromia

 

a)

V súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) a osobitnými predpismi udeľuje Kupujúci od okamihu registrácie Predávajúcemu súhlas so spracovaním jeho osobných údajov uvedených v registračnom formulári, v objednávke, prípadne vzájomnej korešpondencii v informačnom systéme predávajúceho. Medzi tieto osobné údaje patria osobné údaje poskytnuté pri registrácii a pri nákupe, ktorými sú meno a priezvisko, e-mailová adresa, dátum narodenia, fakturačná adresa, adresa dodania a telefónne číslo. Tento súhlas je poskytovaný na účely zavedenia predzmluvných vzťahov a informácií potrebných na účely plnenia povinností z kúpnej zmluvy, ako aj za účelom doručenia reklamných materiálov, prezentácie služieb a produktov Predávajúceho a to aj elektronickými prostriedkami (najmä e-mail, SMS správa). Kupujúci týmto tiež udeľuje Predávajúcemu súhlas s poskytnutím jeho emailovej adresy spoločnosti Naspers OCS Czech Republic s.r.o. so sídlom Karolinská 650/1, 186 00  Praha 8, Česká republika, IČ 02387727, DIČ CZ02387727, ako prevádzkovateľovi portálu Heureka.sk ako sprostredkovateľovi osobných údajov za účelom vygenerovania dotazníka spokojnosti s nákupom. Kupujúci udeľuje súhlas aj so spracovaním tých údajov, ktoré nemajú povahu osobných údajov.

b)

Súhlas sa udeľuje dobrovoľne na dobu do jeho odvolania s tým, že udelený súhlas je Kupujúci oprávnený kedykoľvek odvolať zaslaním písomného oznámenia na e-mailovú adresu predávajúceho info@wurmee.com alebo na sídlo Predávajúceho. Predávajúci sa zaväzuje k tomu, že na základe tohto písomného oznámenia osobné údaje Kupujúceho vymaže zo svojej databázy.

c)

Kupujúci prehlasuje, že osobné údaje uvedené v objednávke sú pravdivé. Podľa § 16 zákona o ochrane osobných údajov za nepravdivosť osobných údajov zodpovedá ten, kto ich do informačného systému poskytol. Aktualizáciu osobných údajov môže registrovaný Kupujúci uskutočniť po prihlásení na stránke internetového obchodu WurMee.com.

d)

Vykonaním registrácie, má Kupujúci možnosť potvrdiť, že súhlasí so zasielaním komerčnej komunikácie Predávajúceho elektronickou poštou a/alebo SMS správami prípadne iným vhodným spôsobom. 

e)

V prípade, ak Predávajúci má povinnosť poskytnúť a/alebo doručiť povinné informácie Kupujúcemu a táto povinnosť nie je splnená formou zverejnenia vo VOP, Kupujúci súhlasí, aby Predávajúci poskytol a doručil také informácie formou e-mailovej alebo SMS správy, na ním poskytnutý kontaktný údaj, resp. iným vhodným spôsobom.

f)

Všetky osobné údaje, ktoré Kupujúci pri nákupe poskytne sú dôverné a v žiadnom prípade nebudú poskytnuté tretím stranám. Všetky osobné údaje sú zabezpečené proti akémukoľvek zneužitiu. 

 

IX. Záverečné ustanovenia

 

a)

VOP v tomto znení sú zverejnené a platné od 1.1.2015 a použijú sa na objednávky doručované po tomto dátume. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť VOP bez predchádzajúceho upozornenia.

 

 

 

ZÁKAZNÍCKE CENTRUM
pon - pia: 09:00 - 16:00 info@wurmee.com + 421 949 600 902 VÚB eCard
Copyright 2014 - 2019 © wurmee.com